Sådan behandler vi dine personoplysninger

Det bemærkes, at Castellum ud over det, der beskrives nedenfor, også behandler dine personoplysninger for at kunne håndtere tilmeldinger til og gennemførelse af generalforsamlinger. Behandlingen af dine personoplysninger beskrives særskilt i en separat integritetspolicy, som du finder her:

Hvilke personoplysninger behandles?

Castellum indsamler og behandler følgende data: Navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, aktiebesiddelse (direkte besiddelse eller registrering hos værdipapirforvalter), stemmeret, madpræferencer og eventuelt andre personoplysninger, som du selv giver os i din kommunikation med os (dine ”personoplysninger”).

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Castellum behandler dine personoplysninger for at kunne træffe de foranstaltninger, vi har pligt til at træffe inden for rammerne af aktiebogens forvaltning (bl.a. at kunne fremlægge aktiebogen samt den information, der findes heri, på begæring af aktionærer). Vi kan også behandle dine personoplysninger, når vi sender dig nyheder om vores virksomhed, f.eks. delårsrapporter og årsrapporter, i tilfælde hvor du har anmodet om at modtage sådanne nyheder. Desuden kan vi behandle dine personoplysninger, så vi kan håndtere kommunikation med dig samt hertil knyttede henvendelser, som du som aktionær eller kontaktperson i et selskab, der er aktionær, tager initiativ til som aktionær, og som i visse tilfælde kræver, at vi træffer yderligere foranstaltninger alt efter, hvad henvendelsen vedrører. I visse tilfælde, hvor du er storaktionær i Castellum, behandler vi desuden dine personoplysninger ved at offentliggøre navn og aktiebesiddelse i delårsrapporter, i årsrapporter, på websitet osv.

I visse tilfælde kan vi også ønske at behandle dine personoplysninger ved at offentliggøre billede og aktiebesiddelse i delårsrapporter, i årsrapporter, på websitet osv. Hvis vi får brug for at behandle dine personoplysninger med et sådant formål, vil du modtage separat information om den behandling af dine personoplysninger, dette måtte kræve, og om at give os særligt samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger til opfyldelse af dette formål.

Hvorfra indhenter vi personoplysninger?

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig samt fra Euroclear Sweden AB (som forvalter vores aktiebog).

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi har truffet hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod bl.a. tab og uautoriseret adgang. Det er kun et begrænset antal personer, som har adgang til dine personoplysninger. Kun personer hos Castellum, som skal kunne behandle personoplysningerne til opfyldelse af ovenstående formål, har adgang til dine personoplysninger.

Vi har ligeledes mulighed for at videregive dine personoplysninger til vores leverandører og andre samarbejdspartnere, som udfører tjenester på vegne af os. De personoplysninger, du giver os, vil primært blive videregivet til Euroclear Sweden AB (den svenske værdipapircentral) og til vores IT-leverandører.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Oplysninger om dit ejerskab, som bliver behandlet, opbevares som ejerhistorik i mindst ti år i henhold til loven.

Oplysninger, som behandles, for at vi kan håndtere kommunikation med dig samt hertil knyttede henvendelser, som du som aktionær eller kontaktperson i selskab, der er aktionær, tager initiativ til, opbevares i så lang tid, det er relevant i forhold til kommunikationens og henvendelsens karakter.

Oplysninger, som behandles med henblik på at sende nyheder til dig, opbevares så længe, du fortsat ønsker at modtage sådanne nyheder.

Oplysninger, som er offentliggjort i en årsrapport, opbevares i mindst ti år.

Hvilken ret har Castellum til at behandle dine personoplysninger?

Den behandling af dine personoplysninger, som kræves for at kunne forvalte aktiebogen, er baseret på, at vi i henhold til loven har pligt til at behandle dine personoplysninger til opfyldelse af disse formål.

Vores behandling af dine personoplysninger med henblik på at kunne sende dig nyheder om vores virksomhed og invitationer om arrangementer, administrere offentliggørelse af oplysninger om dig i en årsrapport eller lign. samt håndtere sådanne henvendelser, du som aktionær eller kontaktperson i et selskab, som er aktionær, selv tager initiativ til, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Det er Castellums opfattelse, at vi har ret til at behandle dine personoplysninger, idet en sådan behandling er nødvendig for opfyldelsen af de formål, som vedrører Castellums legitime interesser. Hvis de henvendelser, som du selv tager initiativ til, kræver yderligere foranstaltninger fra vores side, kan det betyde, at vi må foretage en yderligere behandling af dine personoplysninger, og at en sådan yderligere behandling kan være baseret på et andet juridisk grundlag end en interesseafvejning.

Sådan tænkte vi

Castellums legitime interesse, når vi behandler kontaktoplysninger for at kunne sende dig nyheder eller invitationer til arrangementer består i holde dig orienteret om, hvad der sker i vores virksomhed, og fastholde en fortsat god relation til dig som aktionær. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at der kun er begrænset risiko for en integritetskrænkelse, fordi det også er i en aktionærs interesse at få information om det selskab, som du selv eller det selskab, for hvilket du optræder som kontaktperson, ejer aktier i.

Castellums legitime interesse i behandlingen af personoplysninger i forbindelse med de henvendelser, du som aktionær eller kontaktperson i et selskab, som er aktionær, selv tager initiativ til, består i at skabe mulighed for en kommunikation med dig og yde dig bistand i sådanne henvendelser. Castellum har også her afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling af dine personoplysninger vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at risikoen for integritetskrænkelse er begrænset, eftersom behandlingen af personoplysninger sker på basis af den henvendelse, som du selv har taget initiativ til.

De ovenfor anførte personoplysninger er samtidig begrænsede til, hvad der kræves for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger. Det er således Castellums vurdering, at Castellums interesse i at behandle dine personoplysninger vejere tungere, og at Castellum dermed har ret til at behandle personoplysningerne i henhold til denne interesseafvejning.

Hvad sker det, hvis du ikke giver dine personoplysninger?

Det er nødvendigt, at du giver de ovenfor anførte personoplysninger, for at Castellum kan kontakte dig og træffe foranstaltninger som anført ovenfor. Hvis de ovenfor anførte oplysninger, som indsamles fra dig, ikke gives, er Castellum ikke i stand til at træffe de omtalte foranstaltninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, Castellum behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig, og du kan anmode om at få slettet personoplysninger. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod en bestemt behandling af dine personoplysninger samt anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses.

Hvis du anmoder om, at Castellum skal begrænse eller slette dine personoplysninger, kan det betyde, at Castellum ikke har mulighed for at træffe de foranstaltninger, som er angivet ovenfor. Du har også ret til at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format med henblik på at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig (såkaldt dataportabilitet).

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå Castellum behandler dine personoplysninger, kan du indgive en anmeldelse til tilsynsmyndigheden for Castellums behandling af personoplysninger.

Castellum er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Kontaktoplysninger til Castellum:

Castellum AB, org.nr. 556475-5550, med adressen Box 2269, 403 14 Göteborg, Sverige