Gå til hovedindholdet

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Det bemærkes, at Castellum ud over det, der beskrives nedenfor, også behandler dine personoplysninger for at kunne håndtere tilmeldinger til og gennemførelse af generalforsamlinger. Behandlingen af dine personoplysninger beskrives særskilt i en separat integritetspolicy, som du finder her:

Hvilke personoplysninger behandles?

Castellum indsamler og behandler følgende data: Navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, aktiebesiddelse (direkte besiddelse eller registrering hos værdipapirforvalter), stemmeret, madpræferencer og eventuelt andre personoplysninger, som du selv giver os i din kommunikation med os (dine ”personoplysninger”).

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Castellum behandler dine personoplysninger for at kunne træffe de foranstaltninger, vi har pligt til at træffe inden for rammerne af aktiebogens forvaltning (bl.a. at kunne fremlægge aktiebogen samt den information, der findes heri, på begæring af aktionærer). Vi kan også behandle dine personoplysninger, når vi sender dig nyheder om vores virksomhed, f.eks. delårsrapporter og årsrapporter, i tilfælde hvor du har anmodet om at modtage sådanne nyheder. Derudover kan vi behandle dine persondata for at håndtere kommunikation med dig samt dertil relaterede formål, som du som aktionær eller kontaktperson hos selskaber, som er aktionærer, tager initiativ til, og som i visse tilfælde kræver, at vi iværksætter yderligere tiltag, afhængigt af hvad formålet vedrører. I visse tilfælde, hvor du er storaktionær i Castellum, behandler vi også dine persondata gennem publicering af navn og aktiebeholdning i delårsrapporter, i årsregnskaber, på websitet etc.

Vi kan også i visse tilfælde ønske at behandle dine persondata gennem publicering af billeder i delårsrapporter, i årsregnskaber, på websitet etc. Hvis vi ønsker at behandle dine persondata til et sådant formål, vil du få særskilt information om den persondatabehandling, som dette vil medføre, samt afgive særskilt samtykke til, at vi behandler dine persondata til dette formål.

Hvorfra indhenter vi personoplysninger?

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig samt fra Euroclear Sweden AB (som forvalter vores aktiebog).

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi har truffet hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod bl.a. tab og uautoriseret adgang. Det er kun et begrænset antal personer, som har adgang til dine personoplysninger. Kun personer hos Castellum, som skal kunne behandle personoplysningerne til opfyldelse af ovenstående formål, har adgang til dine personoplysninger.

Vi kan også dele dine personoplysninger med vores leverandører, som udfører tjenester på vores vegne. De persondata, du afgiver til os, kan primært blive delt med værdipapircentralen Euroclear Sweden AB, myndigheder samt vores IT-leverandører for at opretholde og vedligeholde vores IT-systemer.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Oplysninger om dit ejerskab, som bliver behandlet, opbevares som ejerhistorik i mindst ti år i henhold til loven.

Oplysninger, som behandles, for at vi kan håndtere kommunikation med dig samt hertil knyttede henvendelser, som du som aktionær eller kontaktperson i selskab, der er aktionær, tager initiativ til, opbevares i så lang tid, det er relevant i forhold til kommunikationens og henvendelsens karakter.

Oplysninger, som behandles med henblik på at sende nyheder til dig, opbevares så længe, du fortsat ønsker at modtage sådanne nyheder.

Oplysninger, som er offentliggjort i en årsrapport, opbevares i mindst ti år.

Hvilken ret har Castellum til at behandle dine personoplysninger?

Den behandling af dine personoplysninger, som kræves for at kunne forvalte aktiebogen, er baseret på, at vi i henhold til loven har pligt til at behandle dine personoplysninger til opfyldelse af disse formål.

Vores behandling af dine personoplysninger med henblik på at kunne sende dig nyheder om vores virksomhed og invitationer om arrangementer, administrere offentliggørelse af oplysninger om dig i en årsrapport eller lign. samt håndtere sådanne henvendelser, du som aktionær eller kontaktperson i et selskab, som er aktionær, selv tager initiativ til, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Det er Castellums opfattelse, at vi har ret til at behandle dine personoplysninger, idet en sådan behandling er nødvendig for opfyldelsen af de formål, som vedrører Castellums legitime interesser. Hvis de henvendelser, som du selv tager initiativ til, kræver yderligere foranstaltninger fra vores side, kan det betyde, at vi må foretage en yderligere behandling af dine personoplysninger, og at en sådan yderligere behandling kan være baseret på et andet juridisk grundlag end en interesseafvejning.

I det tilfælde at vi anmoder om madpræferencer, som kan udgøre persondata om din sundhed, der udgør en særskilt kategori af persondata, baserer vi behandlingen på samtykke. Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.

Sådan tænkte vi

Castellums legitime interesse, når vi behandler kontaktoplysninger for at kunne sende dig nyheder eller invitationer til arrangementer består i holde dig orienteret om, hvad der sker i vores virksomhed, og fastholde en fortsat god relation til dig som aktionær. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at der kun er begrænset risiko for en integritetskrænkelse, fordi det også er i en aktionærs interesse at få information om det selskab, som du selv eller det selskab, for hvilket du optræder som kontaktperson, ejer aktier i.

Castellums legitime interesse i behandlingen af personoplysninger i forbindelse med de henvendelser, du som aktionær eller kontaktperson i et selskab, som er aktionær, selv tager initiativ til, består i at skabe mulighed for en kommunikation med dig og yde dig bistand i sådanne henvendelser. Castellum har også her afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling af dine personoplysninger vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at risikoen for integritetskrænkelse er begrænset, eftersom behandlingen af personoplysninger sker på basis af den henvendelse, som du selv har taget initiativ til.

De ovenfor anførte personoplysninger er samtidig begrænsede til, hvad der kræves for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger. Det er således Castellums vurdering, at Castellums interesse i at behandle dine personoplysninger vejere tungere, og at Castellum dermed har ret til at behandle personoplysningerne i henhold til denne interesseafvejning.

Hvad sker det, hvis du ikke giver dine personoplysninger?

Det er nødvendigt, at du giver de ovenfor anførte personoplysninger, for at Castellum kan kontakte dig og træffe foranstaltninger som anført ovenfor. Hvis de ovenfor anførte oplysninger, som indsamles fra dig, ikke gives, er Castellum ikke i stand til at træffe de omtalte foranstaltninger.

Sker der overførsler til nogen tredjelande?

Castellum stræber efter ikke at overføre oplysninger til et land eller selskab, som befinder sig uden for EU/EØS. Vi anvender dog tredjepartscookies på vores website. Anvendelsen af tredjepartscookies indbærer, at dine persondata kan overføres til tredjepart, som befinder sig i et tredje land (fx USA). Du har mulighed for selv at begrænse anvendelsen af cookies, og du finder mere information om dette i vores cookiepolitik.

Dine rettigheder

Castellum er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Ret til information (registerudtræk)

Du har ret til at anmode om en bekræftelse fra os, hvis vi behandler persondata, som berører dig, samt i sådanne tilfælde anmode om adgang til de persondata, som vi behandler om dig, et såkaldt registerudtræk. Du har desuden ret til at få følgende informationer:

 1. formålet med behandlingen,
 2. hvilke typer persondata der behandles,
 3. hvilke persondata er delt, inklusive overførsler til tredjeland, og hvilke beskyttelsestiltag der er iværksat,
 4. lagringsperiode,
 5. dine rettigheder,
 6. hvorfra persondataene kommer, og
 7. om der træffes automatiserede beslutninger.

Hvis du anmoder om adgang til de persondata, vi behandler om dig, vil du modtage en kopi af persondataene. Eventuelle kopier kan medføre et gebyr baseret på administrative omkostninger. Hvis du anmoder om persondataene elektronisk, vi vil normalt levere kopien af ​​personoplysningerne i elektronisk format, medmindre andet anmodes om.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at vi uden forsinkelse korrigerer fejlagtige personoplysninger, som vi behandler om dig. Afhængigt af formålet med behandlingen har du også ret til at supplere ufuldstændige persondata.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om, at vi uden forsinkelse sletter fejlagtige personoplysninger, hvis:

 1. oplysningerne ikke længere er nødvendige at behandle ud fra de formål, som oplysningerne er indsamlet til,
 2. du har tilbagekaldt dit samtykke, og behandlingen er baseret på samtykke,
 3. du gør indsigelse mod en behandling, som er baseret på en interesseafvejning, og dit ønske om ikke at få oplysningerne behandlet vejer tungere end vores interesse i at behandle persondataene,
 4. du har gjort indsigelse mod direkte markedsføring,
 5. behandlingen er ulovlig, og
 6. sletning kræves for at opfylde en retslig forpligtelse.

Vi har ret til at afvise din anmodning for at kunne opfylde en retslig forpligtelse eller etablere, gøre gældende eller forsvare juridiske krav.

Hvis oplysningerne slettes på din anmodning, har vi pligt til at informere dem, som vi måtte have videregivet dataene til, om at du har anmodet om, at personoplysningerne slettes.  

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder.

Muligheden for begrænsning gælder, hvis:

 1. du bestrider rigtigheden af personoplysningerne (mens vi kontrollerer rigtigheden af personoplysningerne),
 2. behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af dataene og i stedet anmoder om en begrænsning af brugen af disse,
 3. vi har ikke længere brug for dataene, eller du har brug for dem til at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav, eller
 4. du har gjort indsigelse mod behandling baseret på en interesseafvejning (mens vi kontroller, om vores interesse i at behandle personoplysningerne opvejer dit ønske om at få oplysningerne slettet).

Hvis vi har begrænset behandlingen af​dine data, giver vi dig besked, inden begrænsningen af​behandlingen ophører.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger baseret på en interesseafvejning. Hvis vi ikke længere har en interesse, der opvejer dine interesser, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger efter en indsigelse.

Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, må vi ikke længere behandle personoplysningerne til sådanne formål.

Ret til dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er automatiseret og baseret på samtykke eller aftale, har du ret til at modtage dataene i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig.

Hvis det er muligt, har du ret til at anmode om, at vi overfører personoplysningerne direkte til en anden dataansvarlig.

Kontaktoplysninger

Castellum AB er persondataansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger til Castellum:

Castellum AB, org.nr. 556475-5550, med postadresse Box 2269, 403 14 Gøteborg, Sverige
Telefonnummer: +46(0)8-503.052 00
E-mail: gdpr@castellum.se