Gå til hovedindholdet

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Denne beskrivelse gælder, uanset hvilket selskab i Castellum-koncernen der ejer den ejendom, som interessetilkendegivelsen relateret til lokale eller parkeringsplads eller rådgivningen vedrørende en kontorløsning vedrører. Bemærk dog, at det dataansvarlige selskab er det selskab, som hører til den region, hvor ejendommen, som interessetilkendegivelsen eller rådgivningen vedrører, er beliggende. Hvis interessetilkendegivelsen gælder en ejendom, som et Kungsleden-selskab ejer, er det Kungsleden AB, som er dataansvarlig. Begrebet ”Castellum” i dette dokument omfatter også Kungsleden-selskaber.

Hvilke personoplysninger behandles?

Castellum indsamler og behandler følgende oplysninger: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, din meddelelse, hvilket firma du arbejder i, samt yderligere informationer, som kan blive oplyst af dig i forbindelse med kommunikation med Castellum vedrørende interessetilkendegivelsen eller rådgivningen (dine ”persondata”).

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Castellum behandler dine persondata med det formål at kunne kontakte dig i relation til din interessetilkendegivelser eller forespørgsel om at booke en rådgivning samt for at håndtere eventuel efterfølgende kommunikation.

Hvorfra indhenter vi personoplysninger?

Persondataene indsamles direkte fra dig via webformularen eller en anden kanal, hvor du angiver interesse for et lokale eller parkeringsplads eller vil booke rådgivning samt i relation til yderlige kommunikation, vi kan have med dig.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi har truffet hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod bl.a. tab og uautoriseret adgang. Kun personer hos Castellum har adgang til dine personoplysninger, og disse personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med ovenstående formål.

Vi kan dog dele dine personoplysninger med andre selskaber i Castellum-koncernen med det formål at dele relevante kontakter samt overføre viden om, hvad der er fremkommet i kommunikation med dig, følge op på strategispørgsmål, statistik etc. Vi kan også dele dine persondata med vores leverandører, som udfører tjenester på vores vegne. De persondata, du angiver til os, vil primært blive delt med IT-leverandører for at opretholde og vedligeholde vores IT-systemer.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine persondata vil som hovedregel blive gemt, så længe din interessetilkendegivelser eller rådgivningen fortsat er aktuel. Hvis din interessetilkendegivelse eller rådgivningen foranlediger kommunikation omkring yderligere spørgsmål, kan oplysningerne også blive gemt efterfølgende, og så længe en sådan kommunikation er relevant.

Hvilken ret har Castellum til at behandle dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysninger skal ske på basis af en såkaldt interesseafvejning. Det er Castellums opfattelse, at vi har ret til at behandle dine personoplysninger, idet en sådan behandling er nødvendig for opfyldelsen af de formål, som vedrører Castellums legitime interesser.

Sådan tænkte vi

Castellums legitime interesse i dette tilfælde er at kunne kommunikere med dig, som har vist interesse for vores lokaler eller parkeringspladser, eller som ønsker rådgivning. Castellum har opvejet sin legitime interesse mod den eventuelle krænkelse af persondata, som behandling ville kunne indebære for dig. Det er Castellums vurdering, at risikoen for integritetskrænkelse er begrænset, eftersom du selv har tilkendegivet en interesse. De personoplysninger, som behandles, kan ikke betragtes som værende særligt integritetsfølsomme. De personoplysninger, som behandles, er samtidig begrænsede til, hvad der kræves for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger. Det er således Castellums vurdering, at Castellum har ret til at behandle personoplysningerne på basis af en interesseafvejning.

Hvad sker det, hvis du ikke giver dine personoplysninger?

Det er nødvendigt, at du afgiver de persondata, som angives ovenfor, for at Castellum skal kunne kontakte dig vedrørende til din interessetilkendegivelse relateret til et lokale eller parkeringsplads eller for at kunne booke en rådgivning. Hvis ovenstående oplysninger ikke kan afgives, kan de nævnte tiltag ikke iværksættes af Castellum.

Sker der overførsler til nogen tredjelande?

Castellum stræber efter ikke at overføre oplysninger til et land eller selskab, som befinder sig uden for EU/EØS. Vi anvender dog tredjepartscookies på vores website. Anvendelsen af tredjepartscookies indbærer, at dine persondata kan overføres til tredjepart, som befinder sig i et tredje land (fx USA). Du har mulighed for selv at begrænse anvendelsen af cookies, og du finder mere information om dette i vores cookiepolitik.

Dine rettigheder

Castellum er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Ret til information (registerudtræk)

Du har ret til at anmode om en bekræftelse fra os, hvis vi behandler persondata, som berører dig, samt i sådanne tilfælde anmode om adgang til de persondata, som vi behandler om dig, et såkaldt registerudtræk. Du har desuden ret til at få følgende informationer:

 1. formålet med behandlingen,
 2. hvilke typer persondata der behandles,
 3. hvilke persondata er delt, inklusive overførsler til tredjeland, og hvilke beskyttelsestiltag der er iværksat,
 4. lagringsperiode,
 5. dine rettigheder,
 6. hvorfra persondataene kommer, og
 7. om der træffes automatiserede beslutninger.

Hvis du anmoder om adgang til de persondata, vi behandler om dig, vil du modtage en kopi af persondataene. Eventuelle kopier kan medføre et gebyr baseret på administrative omkostninger. Hvis du anmoder om persondataene elektronisk, vi vil normalt levere kopien af ​​personoplysningerne i elektronisk format, medmindre andet anmodes om.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at vi uden forsinkelse korrigerer fejlagtige personoplysninger, som vi behandler om dig. Afhængigt af formålet med behandlingen har du også ret til at supplere ufuldstændige persondata.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om, at vi uden forsinkelse sletter fejlagtige personoplysninger, hvis:

 1. oplysningerne ikke længere er nødvendige at behandle ud fra de formål, som oplysningerne er indsamlet til,
 2. du har tilbagekaldt dit samtykke, og behandlingen er baseret på samtykke,
 3. du gør indsigelse mod en behandling, som er baseret på en interesseafvejning, og dit ønske om ikke at få oplysningerne behandlet vejer tungere end vores interesse i at behandle persondataene,
 4. du har gjort indsigelse mod direkte markedsføring,
 5. behandlingen er ulovlig, og
 6. sletning kræves for at opfylde en retslig forpligtelse.

Vi har ret til at afslå din anmodning om sletning for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at etablere, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Hvis oplysningerne slettes på din anmodning, har vi pligt til at informere dem, som vi måtte have videregivet dataene til, om at du har anmodet om, at personoplysningerne slettes.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder.

Muligheden for begrænsning gælder, hvis:

 1. du bestrider rigtigheden af personoplysningerne (mens vi kontrollerer rigtigheden af personoplysningerne),
 2. behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af dataene og i stedet anmoder om en begrænsning af brugen af disse,
 3. vi har ikke længere brug for dataene, eller du har brug for dem til at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav, eller
 4. du har gjort indsigelse mod behandling baseret på en interesseafvejning (mens vi kontroller, om vores interesse i at behandle personoplysningerne opvejer dit ønske om at få oplysningerne slettet).

Hvis vi har begrænset behandlingen af​dine data, giver vi dig besked, inden begrænsningen af​behandlingen ophører.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger baseret på en interesseafvejning. Hvis vi ikke længere har en interesse, der opvejer dine interesser, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger efter en indsigelse.

Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, må vi ikke længere behandle personoplysningerne til sådanne formål. 

Ret til dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er automatiseret og baseret på samtykke eller aftale, har du ret til at modtage dataene i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig.

Hvis det er muligt, har du ret til at anmode om, at vi overfører personoplysningerne direkte til en anden dataansvarlig.

Dataansvar og kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig for behandlingen af dine persondata er det selskab jf. listen nedenfor, som hører til den region, hvor den pågældende ejendommen, som interessetilkendegivelsen vedrører, er beliggende. Hvis interessetilkendegivelsen gælder en ejendom, som et Kungsleden-selskab ejer, er det Kungsleden AB, som er dataansvarlig.

Castellum Mitt AB, co. reg. no. 556121-9089
Address: Box 1824, 701 18 Örebro, Sweden
Tel.:
+46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se

Castellum Stockholm AB, co. reg. no. 556002-8952
Address: Box 70414, 107 25 Stockholm, Sweden
Tel.:
+46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se

Castellum Väst AB, co. reg. no. 556122-3768
Address: Box 8725, 402 75 Gothenburg, Sweden
Tel.:
+46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se

Castellum Öresund AB, co. reg. no. 556476-7688
Address: Box 3158, 200 22 Malmö, Sweden
Tel.: +
46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se

Castellum Mälardalen AB, co. reg. no. 559292-6678
Address: Box 1187, 721 29 Västerås, Sweden
Tel.:
+46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se

Kungsleden AB, co. reg. no. 556545-1217
Address: Box 70414, 107 25 Stockholm, Sweden
Tel.:
+46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se