Gå til hovedindholdet

Hvilke personoplysninger behandles?

Castellum indsamler og behandler de personoplysninger, som du frivilligt afgiver, fx når du registrerer dig til eller beder os om at sende dig nyheder eller andet materiale (uanset om dette sker via vores eget website eller via andre værktøjer, som du anvender). De oplysninger, som vi indsamler, inkluderer navn, adresse og/eller e-mailadresse (dine ”persondata”).

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Castellum behandler dine personoplysninger, for at vi kan sende de nyheder og andet materiale, som du har tilkendegivet din interesse i at modtage fra os.

Hvis du har tilkendegivet din interesse i at modtage nyheder fra os, er der også mulighed for, at vi behandler din personoplysninger, så vi kan udsende invitationer til arrangementer og sende andre nyheder om vores virksomhed.

Hvorfra indhenter vi personoplysninger?

Personoplysninger indsamles direkte fra dig via vores webformular på Castellums website eller via andre eksterne værktøjer, som du anvender.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi har truffet hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod bl.a. tab og uautoriseret adgang. Det er kun et begrænset antal personer, som har adgang til dine personoplysninger. Kun personer hos Castellum, som skal kunne behandle personoplysningerne til opfyldelse af ovenstående formål, har adgang til dine personoplysninger.

Vi kan dog dele dine personoplysninger med vores leverandører, som udfører tjenester på vores vegne. De persondata, du afgiver til os, kan primært blive delt med leverandører af informationstjenester og distributører i det omfang, det er nødvendigt for at administrere og gennemføre udsendelsen iht. dine ønsker, samt med vores IT-leverandører for at opretholde og vedligeholde vores IT-system.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares og behandles til de ovenfor anførte formål indtil det tidspunkt, hvor du vælger af afmelde nyheder fra os. Hvis du har tilkendegivet, at du ønsker at modtage vores årsrapport, opbevares dine personoplysninger, indtil årsrapporten er sendt til dig. Statistisk information, som er anonymiseret, kan også efterfølgende blive opbevaret.

Hvilken ret har Castellum til at behandle dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, skal ske på basis af en såkaldt interesseafvejning. Det er Castellums opfattelse, at vi har ret til at behandle dine personoplysninger, idet en sådan behandling er nødvendig for opfyldelsen af de formål, som vedrører Castellums legitime interesser.

Sådan tænkte vi

Castellums legitime interesse er i dette tilfælde at kunne udsende information om vores virksomhed til dig, når du har tilkendegivet interesse for at modtage en sådan information. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som behandlingen vil kunne medføre for dig. Det er Castellums vurdering, at risikoen for integritetskrænkelse er begrænset, eftersom du selv har anmodet om at få tilsendt nyhedsmateriale. De personoplysninger, som behandles, er samtidig ikke af integritetsfølsom karakter. De personoplysninger, som behandles, er samtidig begrænsede til, hvad der kræves for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger. Det er således Castellums vurdering, at Castellum har ret til at behandle personoplysningerne på basis af en interesseafvejning.

Hvad sker det, hvis du ikke giver dine personoplysninger?

Det er nødvendigt, at du giver de ovenfor anførte personoplysninger, for at Castellum kan sende dig det materiale, du har tilkendegivet ønske om at modtage. Hvis du ikke giver oplysningerne, kan Castellum ikke sende det ønskede materiale til dig.

Sker der overførsler til nogen tredjelande?

Castellum stræber efter ikke at overføre oplysninger til et land eller selskab, som befinder sig uden for EU/EØS. Vi anvender dog tredjepartscookies på vores website. Anvendelsen af tredjepartscookies indbærer, at dine persondata kan overføres til tredjepart, som befinder sig i et tredje land (fx USA). Du har mulighed for selv at begrænse anvendelsen af cookies, og du finder mere information om dette i vores cookiepolitik.

Dine rettigheder

Castellum er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Ret til information (registerudtræk)

Du har ret til at anmode om en bekræftelse fra os, hvis vi behandler persondata, som berører dig, samt i sådanne tilfælde anmode om adgang til de persondata, som vi behandler om dig, et såkaldt registerudtræk. Du har desuden ret til at få følgende informationer:

 1. formålet med behandlingen,
 2. hvilke typer persondata der behandles,
 3. hvilke persondata er delt, inklusive overførsler til tredjeland, og hvilke beskyttelsestiltag der er iværksat,
 4. lagringsperiode,
 5. dine rettigheder,
 6. hvorfra persondataene kommer, og
 7. om der træffes automatiserede beslutninger.

Hvis du anmoder om adgang til de persondata, vi behandler om dig, vil du modtage en kopi af persondataene. Eventuelle kopier kan medføre et gebyr baseret på administrative omkostninger. Hvis du anmoder om persondataene elektronisk, vi vil normalt levere kopien af ​​personoplysningerne i elektronisk format, medmindre andet anmodes om.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at vi uden forsinkelse korrigerer fejlagtige personoplysninger, som vi behandler om dig. Afhængigt af formålet med behandlingen har du også ret til at supplere ufuldstændige persondata.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om, at vi uden forsinkelse sletter fejlagtige personoplysninger, hvis:

 1. oplysningerne ikke længere er nødvendige at behandle ud fra de formål, som oplysningerne er indsamlet til,
 2. du har tilbagekaldt dit samtykke, og behandlingen er baseret på samtykke,
 3. du gør indsigelse mod en behandling, som er baseret på en interesseafvejning, og dit ønske om ikke at få oplysningerne behandlet vejer tungere end vores argumenter for at behandle persondataene,
 4. du har gjort indsigelse mod direkte markedsføring,
 5. behandlingen er ulovlig, og
 6. sletning kræves for at opfylde en retslig forpligtelse.

Vi har ret til at afslå din anmodning om sletning for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at etablere, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Hvis oplysningerne slettes på din anmodning, har vi pligt til at informere dem, som vi måtte have videregivet dataene til, om at du har anmodet om, at personoplysningerne slettes.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder.

Muligheden for begrænsning gælder, hvis:

 1. du bestrider rigtigheden af personoplysningerne (mens vi kontrollerer rigtigheden af​personoplysningerne),
 2. behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af dataene og i stedet anmoder om en begrænsning af brugen af disse
 3. vi har ikke længere brug for dataene, eller du har brug for dem til at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav, eller
 4. du har gjort indsigelse mod behandling baseret på en interesseafvejning (mens vi kontroller, om vores interesse i at behandle personoplysningerne opvejer dit ønske om at få oplysningerne slettet).

Hvis vi har begrænset behandlingen af​dine data, giver vi dig besked, inden begrænsningen af​behandlingen ophører.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger baseret på en interesseafvejning. Hvis vi ikke længere har en interesse, der opvejer dine interesser, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger efter en indsigelse.

Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, må vi ikke længere behandle personoplysningerne til sådanne formål.

Ret til dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er automatiseret og baseret på samtykke eller aftale, har du ret til at modtage dataene i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig.

Hvis det er muligt, har du ret til at anmode om, at vi overfører personoplysningerne direkte til en anden dataansvarlig.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Castellum AB er dataansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger til Castellum:

Castellum AB, org.nr. 556475-5550, med postadresse Box 2269, 403 14 Gøteborg, Sverige
Telefonnummer: +46(0)8-503.052 00
E-mail: gdpr@castellum.se