Sådan behandler vi dine personoplysninger

Denne beskrivelse finder anvendelse, uanset hvilket selskab i Castellum-koncernen der ejer den ejendom, som benyttes af den lejer, du har kautioneret for. Bemærk dog, at det dataansvarlige selskab er det selskab, som er hjemmehørende i regionen, hvor ejendommen findes. ”Vi” og ”Castellum” er i dette dokument at opfatte som det pågældende regionsselskab. Nederst i dette dokument kan du se, hvilke selskaber der kan være dataansvarlige.

Hvilke personoplysninger behandles?

Castellum indsamler og behandler følgende oplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer, lejekontraktens nummer, kreditoplysning, indkomstoplysninger, kreditter, løn, gældsforpligtelser samt eventuelt yderligere information, som du måtte give, når du kommunikerer med os (dine ”personoplysninger”).

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Castellum behandler dine personoplysninger for at kunne administrere kautionsforpligtelsen (bl.a. ved at kontakte, hvis der bliver aktuelt for at kræve, at du opfylder de dine forpligtelser i henhold til kautionserklæringen) og for at kunne vurdere din betalingsevne.

Hvorfra indhenter vi personoplysninger?

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig og fra kreditoplysningsbureauer.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi har truffet hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod bl.a. tab og uautoriseret adgang. Kun personer hos Castellum har adgang til dine personoplysninger, og disse personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med ovenstående formål.

Det er dog muligt, at vi videregiver dine personoplysninger til andre selskaber i Castellum-koncernen for at kunne overføre viden om, hvilke oplysninger vi har modtaget i vores kommunikation med dig, følge op på strategispørgsmål, omkostningsstatistik osv. Vi har ligeledes mulighed for at videregive dine personoplysninger til vores leverandører og andre samarbejdspartnere, som udfører tjenester på vegne af os. De personoplysninger, du giver os, vil primært blive videregivet til IT-leverandører, så de kan drive og vedligeholde vores IT-systemer, samt til vores revisorer og vores bank.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i tre måneder, efter at lejeaftalen med lejeren, som du har kautioneret for, er bragt til ophør, med mindre lovgivningen indeholder særlige krav om, at oplysningerne skal opbevares i længere tid.

Hvilken ret har Castellum til at behandle dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysningen, som vi udfører for at kunne administrere kautionsforpligtelsen og for at kunne vurdere din betalingsevne, vil være baseret på en interesseafvejning. Det er Castellums opfattelse, at vi har ret til at behandle dine personoplysninger, idet en sådan behandling er nødvendig for opfyldelsen af de formål, som vedrører Castellums legitime interesser.

Sådan tænkte vi

Castellums legitime interesse i vores administration af kautionsforpligtelsen består i at kunne kontakte dig i forskellige spørgsmål inden for rammerne af den kautionsforpligtelse, du har påtaget dig. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling af dine personoplysninger vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at risikoen for integritetskrænkelse er begrænset, eftersom de personoplysninger, som behandles, ikke kan betragtes som værende særligt integritetsfølsomme personoplysninger. De personoplysninger, som behandles, er samtidig begrænsede til, hvad der kræves for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger. Det er således Castellums vurdering, at Castellums interesse i at behandle dine personoplysninger vejere tungere, og at Castellum dermed har ret til at behandle personoplysningerne i henhold til denne interesseafvejning.

Castellums legitime interesse i vurderingen af din betalingsevne består i at kunne bedømme vores interesser, inden vi iværksætter en forretningsrelation med en lejer. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling af dine personoplysninger vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at der eksisterer en risiko for integritetskrænkelse, men at brugen af oplysningerne er meget begrænset, og at Castellum har en stærk interesse i at behandle disse oplysninger på en måde, som beskytter Castellums virksomhed. De personoplysninger, som behandles, er samtidig begrænsede til, hvad der kræves for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger. Desuden er det Castellums vurdering, at Castellums interesse i at kunne udføre denne behandling vejer meget tungt. Det er således Castellums vurdering, at Castellums interesse i at behandle dine personoplysninger vejere tungere, og at Castellum dermed har ret til at behandle personoplysningerne i henhold til denne interesseafvejning.

Hvad sker det, hvis du ikke giver dine personoplysninger?

Det er nødvendigt, at du giver de ovenfor anførte personoplysninger, for at Castellum kan træffe de foranstaltninger, som er anført ovenfor. Hvis de ovenfor anførte oplysninger, som indsamles fra dig, ikke gives, er Castellum ikke i stand til at træffe de omtalte foranstaltninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, Castellum behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig, og du kan anmode om at få slettet personoplysninger. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod en bestemt behandling af dine personoplysninger samt anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses.

Hvis du anmoder om, at Castellum skal begrænse eller slette dine personoplysninger, kan det betyde, at Castellum ikke har mulighed for at træffe de foranstaltninger, som er anført ovenfor. Du har også ret til at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format med henblik på at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig (såkaldt dataportabilitet).

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå Castellum behandler dine personoplysninger, kan du indgive en anmeldelse til tilsynsmyndigheden for Castellums behandling af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger til Castellum

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er det selskab, som fremgår af nedenstående liste, og som er hjemmehørende i den region, i hvilken ejendommen har den lejer boende, som du kautionerer for.

  • Castellum Mitt AB; org.nr. 556121-9089, med adressen Box 1824, 701 18 Örebro, Sverige
  • Castellum Stockholm AB; org.nr. 556002-8952, med adressen Box 1084, 101 39 Stockholm, Sverige
  • Castellum Väst AB; org.nr. 556122-3768, med adressen Box 8725, 402 75 Göteborg, Sverige
  • Castellum Öresund AB; org.nr. 556476-7688, med adressen Box 3158, 200 22 Malmö, Sverige
  • Castellum Mälardalen AB, org.nr. 559292-6678, med adress Box 1187, 721 29 Västerås