Sådan behandler vi dine personoplysninger

Denne beskrivelse finder anvendelse, uanset hvilket selskab i Castellum-koncernen der står som ejer af den ejendom/garage eller den parkeringsplads, som du har adgang til. Bemærk dog, at det dataansvarlige selskab er det selskab, som er hjemmehørende i regionen, hvor ejendommen/garagen/parkeringspladsen findes. ”Vi” og ”Castellum” er i dette dokument at opfatte som det pågældende regionsselskab. Nederst i dette dokument kan du se, hvilke selskaber der kan være dataansvarlige.

Hvilke personoplysninger behandles?

Castellum indsamler og behandler følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, bankkontonummer, e-mailadresse, personnummer, indregistreringsnummer for køretøj, indkomstoplysninger, løn, lejlighedsnummer, adgangslog, adgangskort/tag, kreditoplysninger, eventuelt materiale i forbindelse med kameraovervågning, lejeperiode, reparation og vedligeholdelse, fremleje, fejlanmeldelser, betalingshistorik samt yderligere information, som du måtte give, når du kommunikerer med os (dine ”personoplysninger”).

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Castellum behandler dine personoplysninger for at kunne administrere leje- eller brugsretsforholdet (f.eks. for at kunne sende lejeopkrævninger og modtage betalinger), for at kunne kommunikere med dig (f.eks. om vedligeholdelse af ejendommen, du bor i, eller garagen/parkeringspladsen, som du har brugsret til, og lign.), for at kunne sende dig relevante nyheder om vores virksomhed, for at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til ejendommen/garagen ved hjælp af f.eks. adgangssystem eller kameraovervågning, for at kunne sende oplysninger om dig til politiet i forhold, som vedrører dit leje- eller brugsretsforhold, samt til stævningsmand for at give meddelelse om opsigelse eller anden udlejer, for at kunne gennemføre eventuelt lejlighedsbytte samt for at kunne udføre selskabsregnskaber. Bemærk, at kameraovervågning kun forekommer i bestemte ejendomme, og at det i så fald er tydeligt markeret, at kameraovervågning finder sted.

Hvorfra indhenter vi personoplysninger?

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, fra din arbejdsgiver og fra kreditoplysningsbureauer. Castellum kan også indhente oplysninger fra andre udlejere i forbindelse med lejlighedsbytte. Desuden oprettes der oplysninger, som kan knyttes til dig, internt i Castellum. Castellum vil eventuelt også opdatere personoplysningerne for at sikre, at Castellum ikke behandler forældede personoplysninger om dig. Opdateringer af dine personoplysninger kan eksempelvis ske gennem Statens personadressregister (SPAR; det statslige svenske personadresseregister).

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi har truffet hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod bl.a. tab og uautoriseret adgang. Kun personer hos Castellum har adgang til dine personoplysninger, og disse personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med ovenstående formål.

Det er dog muligt, at vi videregiver dine personoplysninger til andre selskaber i Castellum-koncernen for at kunne overføre viden om, hvilke oplysninger vi har modtaget i vores kommunikation med dig, følge op på strategispørgsmål, omkostningsstatistik osv. Vi har ligeledes mulighed for at videregive dine personoplysninger til vores leverandører og andre samarbejdspartnere, som udfører tjenester på vegne af os. De personoplysninger, du giver os, vil primært blive videregivet til vores IT-leverandører, så de kan drive og vedligeholde vores IT-systemer, til vores revisorer og vores bank, til adresseleverandører, så det er muligt at opdatere dine personoplysninger, når det er nødvendigt, samt til andre udlejere, politi og stævningsmand.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil blive opbevaret og behandlet efter følgende regler:

  • Personoplysninger, som behandles med henblik på at kommunikere med dig: 1 måned efter, at aftalen om leje eller parkeringsplads er ophørt.
  • Personoplysninger, som behandles med henblik med henblik på at administrere lejer- eller brugsretsforholdet: 8 år efter, at aftalen om leje eller parkeringsplads er ophørt.
  • Personoplysninger, som behandles med henblik på at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til ejendommen: 1 måned efter, at lejeaftalen er ophørt (adgangskort/tag og navn), eller 1 uge efter, at lejeaftalen er ophørt (adgangslog).
  • Eventuelt materiale fra kameraovervågning: Så længe oplysningerne er nødvendige i forhold til formålet med overvågningen.

Hvilken ret har Castellum til at behandle dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at administrere lejer- eller brugsretsforholdet samt behandlingen af adgangskort/tag er baseret på, at en sådan behandling er nødvendig, for at vi kan opfylde aftalen med dig og kunne stille leje- eller brugsretsgenstanden til rådighed for dig.

Den behandling af dine personoplysninger, som kræves for at kunne udføre selskabsregnskaber, er baseret på, at vi i henhold til loven har pligt til at behandle dine personoplysninger til opfyldelse af dette formål.

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at kommunikere med dig samt kunne sende oplysninger om dig til politi, stævningsmand eller anden udlejer, hvis det bliver aktuelt, samt behandlingen af adgangslog og anden overvågning af ejendommen/garagen er baseret på en interesseafvejning. Det er Castellums opfattelse, at vi har ret til at behandle dine personoplysninger, idet en sådan behandling er nødvendig for opfyldelsen af de formål, som vedrører Castellums legitime interesser.

Sådan tænkte vi

Castellums legitime interesse i forbindelse med videregivelse af oplysninger om dig til en anden udlejer samt anden kommunikation med dig består i at kunne tilbyde dig service og kunne kontakte dig i forskellige spørgsmål inden for rammerne af det forhold, som eksisterer mellem dig og Castellum, bl.a. med det formål at give meddelelse om vedligeholdelse af ejendommen/garagen/parkeringspladsen eller lignende information, samt at kunne formidle relevante nyheder om vores virksomhed til dig. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling af dine personoplysninger vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at risikoen for integritetskrænkelse er begrænset, eftersom de personoplysninger, som behandles, ikke kan betragtes som værende særligt integritetsfølsomme personoplysninger. De personoplysninger, som behandles, er samtidig begrænsede til, hvad der kræves for at kunne opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger, ligesom det er i din interesse at modtage relevant information samt at kunne udføre et lejlighedsbytte med en anden udlejer.

Castellums legitime interesse i forbindelse med videregivelse af information om dig til stævningsmand eller politi, behandling af adgangslog og eventuel anden overvågning af ejendommen/garagen består i at beskytte Castellums forretningsvirksomhed og forhindre, at uautoriserede personer får adgang til ejendommen/garagen, samt at forhindre, at der opstår skade eller lign. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling af dine personoplysninger vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at der eksisterer en risiko for integritetskrænkelse, men at brugen af oplysningerne er så begrænset, og at det kun er så få personer i Castellum, som har adgang til disse oplysninger, at risikoen må anses for at være begrænset. Desuden er det Castellums vurdering, at Castellums interesse i at kunne udføre denne behandling vejer meget tungt.

Det er således Castellums vurdering, at Castellums interesse i at behandle dine personoplysninger vejere tungere, og at Castellum dermed har ret til at behandle personoplysningerne i henhold til denne interesseafvejning.

Hvad sker det, hvis du ikke giver dine personoplysninger?

Det er nødvendigt, at du giver de ovenfor anførte personoplysninger, for at Castellum kan træffe de foranstaltninger, som er anført ovenfor. Hvis de ovenfor anførte oplysninger, som indsamles fra dig, ikke gives, er Castellum ikke i stand til at træffe de omtalte foranstaltninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, Castellum behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig, og du kan anmode om at få slettet personoplysninger. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod en bestemt behandling af dine personoplysninger samt anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses.

Hvis du anmoder om, at Castellum skal begrænse eller slette dine personoplysninger, kan det betyde, at Castellum ikke har mulighed for at træffe de foranstaltninger, som er anført ovenfor. Du har også ret til at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format med henblik på at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig (såkaldt dataportabilitet).

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå Castellum behandler dine personoplysninger, kan du indgive en anmeldelse til tilsynsmyndigheden for Castellums behandling af personoplysninger.

Castellum er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger til Castellum

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er det selskab, som fremgår af nedenstående liste, og som er hjemmehørende i den region, hvor ejendommen/garagen/parkeringspladsen findes.

  • Castellum Mitt AB; org.nr. 556121-9089, med adressen Box 1824, 701 18 Örebro, Sverige
  • Castellum Stockholm AB; org.nr. 556002-8952, med adressen Box 1084, 101 39 Stockholm, Sverige
  • Castellum Väst AB; org.nr. 556122-3768, med adressen Box 8725, 402 75 Göteborg, Sverige
  • Castellum Öresund AB; org.nr. 556476-7688, med adressen Box 3158, 200 22 Malmö, Sverige
  • Castellum Mälardalen AB, org.nr. 559292-6678, med adress Box 1187, 721 29 Västerås