Gå til hovedindholdet

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Denne beskrivelse gælder uanset hvilket selskab i Castellum-koncernen du har din relation med. Bemærk dog, at det er det selskab inden for den region, der har indgået aftale med den virksomhed, som du repræsenterer, der er dataansvarlig for den behandling, der foretages af dine persondata. Hvis som din virksomhed har et aftaleforhold med et Kungsleden-selskab, er det Kungsleden AB, som er dataansvarlig. Begrebet ”Castellum” i dette dokument omfatter også Kungsleden-selskaber.

Hvilke personoplysninger behandles?

Castellum indsamler og behandler følgende oplysninger: Navn, telefonnummer, adresse, e-mailadresse, titel, tegningsberettiget persons CPR-nummer, CPR-numre og kreditoplysning i forhold til samarbejdspartnere, som er enkeltmandsvirksomheder, materiale fra eventuel kameraovervågning samt eventuel yderligere information, som du måtte give, når du kommunikerer med os (dine ”personoplysninger”). I visse situationer vil vi også behandle personoplysninger, som har tilknytning til f.eks. forhold eller oplysninger, som er relevante for vores forretningsmæssige relation.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Castellum behandler dine personoplysninger med henblik på at administrere vores forretningsrelation (herunder også for at sikre opfyldelse af forpligtelser, behandling af fakturaer, opfølgning af leverancer osv.), at muliggøre tilsyn med, hvordan byggearbejder forløber, at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til byggepladser ved hjælp af f.eks. kameraovervågning, samt at sikre, at vi kan opretholde kontakten med dig. Vi kan også behandle dine personoplysninger for at sende dig nyheder om vores virksomhed eller invitationer til arrangementer (herunder for at administrere sådanne arrangementer i forhold til deltagere, indtagelse af mad og drikkevarer samt madpræferencer).

Vi kan også behandle dine personoplysninger i forbindelse med marketingsmeddelelser, f.eks. offentliggørelse af indlæg, billeder film osv. på sociale medier (bl.a. Facebook, LinkedIn og Instagram) samt offentliggørelse af indlæg, billeder og film til internt brug (f.eks. på vores intranet). Hvis vi får brug for at behandle dine personoplysninger med et sådant formål, vil du modtage separat information om den behandling af dine personoplysninger, dette måtte kræve, og om at give os særligt samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger til opfyldelse af dette formål.

Hvorfra indhenter vi personoplysninger?

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig. Det er også muligt, at der indsamles oplysninger fra din arbejdsgiver. Ved kreditoplysning indsamles information fra kreditoplysningsbureauer. Castellum vil eventuelt også opdatere personoplysningerne for at sikre, at Castellum ikke behandler forældede personoplysninger om dig. Opdateringer af dine personoplysninger kan eksempelvis ske ved hjælp af tjenesteydelser fra Bisnode Sverige AB.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi har truffet hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod bl.a. tab og uautoriseret adgang. Kun personer hos Castellum har adgang til dine personoplysninger, og disse personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med ovenstående formål.

Vi kan dog dele dine personoplysninger med andre selskaber i Castellum-koncernen med det formål at dele relevante kontakter samt overføre viden om, hvad der er fremkommet i kommunikation med dig, samarbejde omkring valg af leverandører, samarbejdspartnere etc. Vi kan også dele dine persondata med vores leverandører, som udfører tjenester på vores vegne. Derudover kan vi dele dine persondata for at kunne gennemføre spørgeundersøgelser, events og markedsføring eller for at kunne kommunikere gennem kommunikationskanaler og håndtere dokumentation. Det kan også være nødvendigt at dele dine personoplysninger med vores bank, vores revisorer, myndigheder, forsikringsselskaber, sikkerhedsfirmaer, parkeringsfirmaer, samarbejdsudvalg og inkassofirmaer.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares og behandles af os, indtil de ikke længere er nødvendige for at kunne opfylde formålet med behandlingen, med mindre lovgivningen indeholder særlige krav om, at oplysningerne skal opbevares i længere tid.

De oplysninger, som kræves i forbindelse med vores bogføring (f.eks. alle bestillinger, fakturaer og betalinger) og skattebilag, skal efter loven opbevares i mindst syv år. Bemærk, at visse oplysninger opbevares i længere tid, idet der eksempelvis opbevares oplysninger om fakturaer med henblik på eventuel opfølgning i længere tid end syv år. Herudover opbevares oplysninger som hovedregel indtil det tidspunkt, hvor vi ikke længere har en forretningsrelation med det selskab, som du repræsenterer, eller indtil du ikke længere repræsenterer det pågældende selskab. Personoplysninger, som behandles med henblik på at sende dig nyheder om vores virksomhed eller invitationer til arrangementer, opbevares, så længe du fortsat er kontaktperson for det selskab, som du repræsenterer. Persondata, som behandles for at administrere events, slettes normalt inden for 30 dage efter afsluttet event.

Hvilken ret har Castellum til at behandle dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at håndtere vores forretningsrelation, og dette sker på basis af en såkaldt interesseafvejning. Dette omfatter behandling af dine personoplysninger med henblik på, at vi kan kontakte dig, sende dig nyheder eller invitationer til arrangementer, samt behandling i forbindelse med eventuel kameraovervågning. Det er Castellums opfattelse, at vi har ret til at behandle dine personoplysninger, idet en sådan behandling er nødvendig for opfyldelsen af de formål, som vedrører Castellums legitime interesser.

I det tilfælde at vi anmoder om madpræferencer, som kan udgøre persondata om din sundhed, der udgør en særskilt kategori af persondata, baserer vi behandlingen på samtykke. Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.

Sådan tænkte vi

Castellums legitime interesse er i dette tilfælde at kunne kontakte dig, vedligeholde den forretningsrelation, som er skabt, og fastholde en god relation til dig ved f.eks. at sende dig nyheder og invitationer til arrangementer. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at risikoen for integritetskrænkelse er begrænset, eftersom kontaktpersoner i deres faglige rolle bør forvente, at visse oplysninger vil blive behandlet til opfyldelse af ovenstående formål. De personoplysninger, som behandles, kan ikke betragtes som værende særligt integritetsfølsomme personoplysninger. De personoplysninger, som behandles, er samtidig begrænsede til, hvad der kræves for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger. Det er således Castellums vurdering, at Castellum har ret til at behandle personoplysningerne på basis af en interesseafvejning.

Hvad angår behandlingen af materiale fra overvågning af byggepladser består Castellums legitime interesse i at skabe mulighed for at føre tilsyn med, hvordan byggearbejder forløber, og sikre, at kun autoriserede personer har adgang til en byggeplads. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling af dine personoplysninger vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at der eksisterer en risiko for integritetskrænkelse, men at brugen af oplysningerne er så begrænset, at risikoen må anses for at være begrænset. Det er således Castellums vurdering, at Castellums interesse i at behandle dine personoplysninger vejere tungere, og at Castellum dermed har ret til at behandle personoplysningerne i henhold til denne interesseafvejning.

Dine personoplysninger behandles desuden, når vi opbevarer bl.a. bogføringsbilag (f.eks. alle bestillinger, fakturaer og betalinger) samt skattebilag. Denne behandling er baseret på, at vi skal opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Hvad sker det, hvis du ikke giver dine personoplysninger?

Det er nødvendigt, at du giver de ovenfor anførte personoplysninger, for at Castellum kan kontakte dig og træffe foranstaltninger som anført ovenfor. Hvis de ovenfor anførte oplysninger, som indsamles fra dig, ikke gives, er Castellum ikke i stand til at træffe de omtalte foranstaltninger.

Sker der overførsler til nogen tredjelande?

Castellum stræber efter ikke at overføre oplysninger til et land eller selskab, som befinder sig uden for EU/EØS. Vi anvender dog tredjepartscookies på vores website. Anvendelsen af tredjepartscookies indbærer, at dine persondata kan overføres til tredjepart, som befinder sig i et tredje land (fx USA). Du har mulighed for selv at begrænse anvendelsen af cookies, og du finder mere information om dette i vores cookiepolitik.

Vores og din anvendelse af sociale medier indebærer også, at dine persondata generelt overføres til en tredje part, som befinder sig i et tredje land (USA). Du kan vælge ikke at give samtykke til at blive vist på vores sociale medier, ikke at følge os eller ikke at interagere med os på sociale medier for at begrænse eller helt undgå, at dine personoplysninger overføres til USA.

Hvis personoplysninger overføres til et tredje land (fx USA), iværksætter vi dog altid passende beskyttelsestiltag for at beskytte dine persondata. Sådanne passende beskyttelsestiltag kan blandt andet være:

 • at vi sikrer, at Europa-Kommissionen har besluttet, at landet, som persondataene overføres til, opnår et ”tilstrækkeligt” beskyttelsesniveau, der modsvarer det beskyttelsesniveau, som databeskyttelsesforordningen sikrer, hvilket gælder for sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn, der alle er certificerede iht. EU-US Data Privacy Framework (DPF).
 • at vi indgår Europa-Kommissionens standardklausuler med modtageren af persondataene i et tredje land. Når persondata overføres til et tredje land med støtte af Europa-Kommissionens standardaftaleklausuler, vurderer vi, om der findes lovgivning i modtagerlandet, som påvirker beskyttelsen af dine persondata. Hvis det kræves, iværksætter vi særskilte tekniske og organisatoriske tiltag, så beskyttelsen af dine data bevares ved overførslen. Med udgangspunkt i amerikansk sikkerhedslovgivning er der dog en vis risiko for, at amerikanske myndigheder, med det formål at bekæmpe kriminalitet eller forsvare national sikkerhed, kan kræve adgang til persondata, som overføres til USA på trods af vores teknologiske og organisatoriske sikkerhedstiltag.

Du kan kontakte os og anmode om at få en kopi af sikkerhedstiltagene. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Dine rettigheder

Castellum er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Ret til information (registerudtræk)

Du har ret til at anmode om en bekræftelse fra os, hvis vi behandler persondata, som berører dig, samt i sådanne tilfælde anmode om adgang til de persondata, som vi behandler om dig, et såkaldt registerudtræk. Du har desuden ret til at få følgende informationer:

 1. formålet med behandlingen,
 2. hvilke typer persondata der behandles,
 3. hvilke persondata er delt, inklusive overførsler til tredjeland, og hvilke beskyttelsestiltag der er iværksat,
 4. lagringsperiode,
 5. dine rettigheder,
 6. hvorfra persondataene kommer, og
 7. om der træffes automatiserede beslutninger.

Hvis du anmoder om adgang til de persondata, vi behandler om dig, vil du modtage en kopi af persondataene. Eventuelle kopier kan medføre et gebyr baseret på administrative omkostninger. Hvis du anmoder om persondataene elektronisk, vi vil normalt levere kopien af ​​personoplysningerne i elektronisk format, medmindre andet anmodes om.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at vi uden forsinkelse korrigerer fejlagtige personoplysninger, som vi behandler om dig. Afhængigt af formålet med behandlingen har du også ret til at supplere ufuldstændige persondata.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om, at vi uden forsinkelse sletter fejlagtige personoplysninger, hvis:

 1. oplysningerne ikke længere er nødvendige at behandle ud fra de formål, som oplysningerne er indsamlet til,
 2. du har tilbagekaldt dit samtykke, og behandlingen er baseret på samtykke,
 3. du gør indsigelse mod en behandling, som er baseret på en interesseafvejning, og dit ønske om ikke at få oplysningerne behandlet vejer tungere end vores interesse i at behandle persondataene,
 4. du har gjort indsigelse mod direkte markedsføring,
 5. behandlingen er ulovlig, og
 6. sletning kræves for at opfylde en retslig forpligtelse.

Vi har ret til at afvise din anmodning for at kunne opfylde en retslig forpligtelse eller etablere, gøre gældende eller forsvare juridiske krav.

Hvis oplysningerne slettes på din anmodning, har vi pligt til at informere dem, som vi måtte have videregivet dataene til, om at du har anmodet om, at personoplysningerne slettes.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder.

Muligheden for begrænsning gælder, hvis:

 1. du bestrider rigtigheden af​personoplysningerne (mens vi kontrollerer rigtigheden af​personoplysningerne),
 2. behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af dataene og i stedet anmoder om en begrænsning af brugen af disse,
 3. vi har ikke længere brug for dataene, eller du har brug for dem til at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav, eller
 4. du har gjort indsigelse mod behandling baseret på en interesseafvejning (mens vi kontroller, om vores interesse i at behandle personoplysningerne opvejer dit ønske om at få oplysningerne slettet).

Hvis vi har begrænset behandlingen af​dine data, giver vi dig besked, inden begrænsningen af​behandlingen ophører.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger baseret på en interesseafvejning. Hvis vi ikke længere har en interesse, der opvejer dine interesser, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger efter en indsigelse.

Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, må vi ikke længere behandle personoplysningerne til sådanne formål.

Ret til dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er automatiseret og baseret på samtykke eller aftale, har du ret til at modtage dataene i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig.

Hvis det er muligt, har du ret til at anmode om, at vi overfører personoplysningerne direkte til en anden dataansvarlig.

Dataansvar og kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig for behandlingen af dine persondata er det selskab inden for den region jf. listen nedenfor, som det firma, du repræsenterer, har indgået aftale med. Hvis som din virksomhed har et aftaleforhold med et Kungsleden-selskab, er det Kungsleden AB, som er dataansvarlig.

Castellum AB; org.nr 556475-5550.
Adress: Box 2269, 403 14 Göteborg
Telefonnummer: +46 8-503 052 00
E-post: gdpr@castellum.se

Castellum Mitt AB, co. reg. no. 556121-9089
Address: Box 1824, 701 18 Örebro, Sweden
Tel.:
+46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se

Castellum Stockholm AB, co. reg. no. 556002-8952
Address: Box 70414, 107 25 Stockholm, Sweden
Tel.:
+46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se

Castellum Väst AB, co. reg. no. 556122-3768
Address: Box 8725, 402 75 Gothenburg, Sweden
Tel.:
+46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se

Castellum Öresund AB, co. reg. no. 556476-7688
Address: Box 3158, 200 22 Malmö, Sweden
Tel.: +
46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se

Castellum Mälardalen AB, co. reg. no. 559292-6678
Address: Box 1187, 721 29 Västerås, Sweden
Tel.:
+46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se

Kungsleden AB, co. reg. no. 556545-1217
Address: Box 70414, 107 25 Stockholm, Sweden
Tel.:
+46 8 503 052 00
Email:
gdpr@castellum.se