Sådan behandler vi dine personoplysninger

Denne beskrivelse finder anvendelse, uanset hvilket selskab i Castellum-koncernen du har et forhold til. Bemærk dog, at det er det selskab, som har indgået aftale med den virksomhed, som du repræsenterer, der er dataansvarlig for den behandling, der foretages af dine personoplysninger, samt at ”vi” og ”Castellum” i dette dokument er at opfatte som det selskab, som har indgået aftalen, og som giver anledning til dine kontakter med Castellum.

Hvilke personoplysninger behandles?

Castellum indsamler og behandler følgende oplysninger: Navn, telefonnummer, adresse, e-mailadresse, titel, tegningsberettiget persons CPR-nummer, CPR-numre og kreditoplysning i forhold til samarbejdspartnere, som er enkeltmandsvirksomheder, materiale fra eventuel kameraovervågning samt eventuel yderligere information, som du måtte give, når du kommunikerer med os (dine ”personoplysninger”). I visse situationer vil vi også behandle personoplysninger, som har tilknytning til f.eks. forhold eller oplysninger, som er relevante for vores forretningsmæssige relation.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Castellum behandler dine personoplysninger med henblik på at administrere vores forretningsrelation (herunder også for at sikre opfyldelse af forpligtelser, behandling af fakturaer, opfølgning af leverancer osv.), at muliggøre tilsyn med, hvordan byggearbejder forløber, at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til byggepladser ved hjælp af f.eks. kameraovervågning, samt at sikre, at vi kan opretholde kontakten med dig. Vi kan også behandle dine personoplysninger for at sende dig nyheder om vores virksomhed eller invitationer til arrangementer (herunder for at administrere sådanne arrangementer i forhold til deltagere, indtagelse af mad og drikkevarer samt madpræferencer).

Vi kan også behandle dine personoplysninger i forbindelse med marketingsmeddelelser, f.eks. offentliggørelse af indlæg, billeder film osv. på sociale medier (bl.a. Facebook, LinkedIn og Instagram) samt offentliggørelse af indlæg, billeder og film til internt brug (f.eks. på vores intranet). Hvis vi får brug for at behandle dine personoplysninger med et sådant formål, vil du modtage separat information om den behandling af dine personoplysninger, dette måtte kræve, og om at give os særligt samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger til opfyldelse af dette formål.

Hvorfra indhenter vi personoplysninger?

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig. Det er også muligt, at der indsamles oplysninger fra din arbejdsgiver. Ved kreditoplysning indsamles information fra kreditoplysningsbureauer. Castellum vil eventuelt også opdatere personoplysningerne for at sikre, at Castellum ikke behandler forældede personoplysninger om dig. Opdateringer af dine personoplysninger kan eksempelvis ske ved hjælp af tjenesteydelser fra Bisnode Sverige AB.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi har truffet hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod bl.a. tab og uautoriseret adgang. Kun personer hos Castellum har adgang til dine personoplysninger, og disse personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med ovenstående formål.

Det er dog muligt, at vi videregiver dine personoplysninger til andre selskaber i Castellum-koncernen for at formidle oplysninger om relevante kontakter og overføre viden om, hvilke oplysninger vi har fået i vores kommunikation med dig, samt samarbejde om valg af leverandører, samarbejdspartnere osv. Vi har ligeledes mulighed for at videregive dine personoplysninger til vores leverandører og andre samarbejdspartnere, som udfører tjenester på vegne af os. De personoplysninger, du giver os, vil primært blive videregivet til vores IT-leverandører, så de kan drive og vedligeholde vores IT-systemer, samt – alt efter vores forretningsrelation – til vores revisorer og vores bank.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares og behandles af os, indtil de ikke længere er nødvendige for at kunne opfylde formålet med behandlingen, med mindre lovgivningen indeholder særlige krav om, at oplysningerne skal opbevares i længere tid.

De oplysninger, som kræves i forbindelse med vores bogføring (f.eks. alle bestillinger, fakturaer og betalinger) og skattebilag, skal efter loven opbevares i mindst syv år. Bemærk, at visse oplysninger opbevares i længere tid, idet der eksempelvis opbevares oplysninger om fakturaer med henblik på eventuel opfølgning i længere tid end syv år. Herudover opbevares oplysninger som hovedregel indtil det tidspunkt, hvor vi ikke længere har en forretningsrelation med det selskab, som du repræsenterer, eller indtil du ikke længere repræsenterer det pågældende selskab. Personoplysninger, som behandles med henblik på at sende dig nyheder om vores virksomhed eller invitationer til arrangementer, opbevares, så længe du fortsat er kontaktperson for det selskab, som du repræsenterer. Personoplysninger, som behandles med henblik på at administrere arrangementer, slettes senest 3 måneder efter, at arrangementet er afsluttet.

Hvilken ret har Castellum til at behandle dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at håndtere vores forretningsrelation, for at vi kan opfylde den aftale eller overenskomst, som udgør grundlaget for vores forretningsrelation. En behandling, som ikke er direkte knyttet til opfyldelsen af den aftale eller overenskomst, der udgør grundlaget for vores forretningsrelation, sker på basis af en såkaldt interesseafvejning. Dette omfatter behandling af dine personoplysninger med henblik på, at vi kan kontakte dig, sende dig nyheder eller invitationer til arrangementer, samt behandling i forbindelse med eventuel kameraovervågning. Det er Castellums opfattelse, at vi har ret til at behandle dine personoplysninger, idet en sådan behandling er nødvendig for opfyldelsen af de formål, som vedrører Castellums legitime interesser.

Sådan tænkte vi

Castellums legitime interesse er i dette tilfælde at kunne kontakte dig, vedligeholde den forretningsrelation, som er skabt, og fastholde en god relation til dig ved f.eks. at sende dig nyheder og invitationer til arrangementer. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at risikoen for integritetskrænkelse er begrænset, eftersom kontaktpersoner i deres faglige rolle bør forvente, at visse oplysninger vil blive behandlet til opfyldelse af ovenstående formål. De personoplysninger, som behandles, kan ikke betragtes som værende særligt integritetsfølsomme personoplysninger. De personoplysninger, som behandles, er samtidig begrænsede til, hvad der kræves for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger. Det er således Castellums vurdering, at Castellum har ret til at behandle personoplysningerne på basis af en interesseafvejning.

Hvad angår behandlingen af materiale fra overvågning af byggepladser består Castellums legitime interesse i at skabe mulighed for at føre tilsyn med, hvordan byggearbejder forløber, og sikre, at kun autoriserede personer har adgang til en byggeplads. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som Castellums behandling af dine personoplysninger vil kunne medføre. Det er Castellums vurdering, at der eksisterer en risiko for integritetskrænkelse, men at brugen af oplysningerne er så begrænset, at risikoen må anses for at være begrænset. Det er således Castellums vurdering, at Castellums interesse i at behandle dine personoplysninger vejere tungere, og at Castellum dermed har ret til at behandle personoplysningerne i henhold til denne interesseafvejning.

Dine personoplysninger behandles desuden, når vi opbevarer bl.a. bogføringsbilag (f.eks. alle bestillinger, fakturaer og betalinger) samt skattebilag. Denne behandling er baseret på, at vi skal opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Hvad sker det, hvis du ikke giver dine personoplysninger?

Det er nødvendigt, at du giver de ovenfor anførte personoplysninger, for at Castellum kan kontakte dig og træffe foranstaltninger som anført ovenfor. Hvis de ovenfor anførte oplysninger, som indsamles fra dig, ikke gives, er Castellum ikke i stand til at træffe de omtalte foranstaltninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, Castellum behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig, og du kan anmode om at få slettet personoplysninger. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod en bestemt behandling af dine personoplysninger samt anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses.

Hvis du anmoder om, at Castellum skal begrænse eller slette dine personoplysninger, kan det betyde, at Castellum ikke har mulighed for at træffe de foranstaltninger, som er angivet ovenfor. Du har også ret til at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format med henblik på at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig (såkaldt dataportabilitet).

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå Castellum behandler dine personoplysninger, kan du indgive en anmeldelse til tilsynsmyndigheden for Castellums behandling af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger til Castellum

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er det selskab, som fremgår af nedenstående liste, og som virksomheden, du repræsenterer, har indgået aftale med.

 • Castellum AB; org.nr. 556475-5550, med adressen Box 2269, 403 14 Göteborg, Sverige
 • Castellum Mitt AB; org.nr. 556121-9089, med adressen Box 1824, 701 18 Örebro, Sverige
 • Castellum Stockholm AB; org.nr. 556002-8952, med adressen Box 1084, 101 39 Stockholm, Sverige
 • Castellum Väst AB; org.nr. 556122-3768, med adressen Box 8725, 402 75 Göteborg, Sverige
 • Castellum Öresund AB; org.nr. 556476-7688, med adressen Box 3158, 200 22 Malmö, Sverige
 • Fastighets AB Örebacka, org.nr. 556279-9931, med adressen Box 225, 851 04 Sundsvall, Sverige
 • Örebacka Invest AB, org.nr. 556631-1378, med adressen Box 3158, 200 22 Malmö, Sverige
 • Castellum Fastigheter i Jönköping AB, org.nr. 556466-0917, med adressen Box 7, 551 12 Jönköping, Sverige
 • Castellum Fastigheter i Östergötland AB, org.nr. 556050-0380, med adressen Gamla Torget 3, 602 24 Norrköping, Sverige
 • Castellum Danmark A/S, CVR-nr. 33507704, med adressen Kay Fiskers Plads 9,5, 2300 København S, Danmark
 • Castellum City Förvaltning AB, org.nr. 556573-3952, med adressen Rörvägen 1, 702 27 Örebro, Sverige
 • Castellum Väst Borås AB (tidl. Harry Sjögren AB), org.nr. 556051-0561, med adressen Box 8725, 402 75 Göteborg, Sverige
 • Fastighets AB Corallen, org.nr. 556226-6527, med adressen Box 1824, 701 18 Örebro, Sverige
 • Fastighets AB Briggen i Öresund AB, org.nr. 556462-8724, med adressen Box 3158, 200 22 Malmö, Sverige
 • Norrporten 7 Struktur AB, org.nr. 556718-718, med adressen Box 225, 851 04 Sundsvall, Sverige
 • Castellum Fastigheter i Linköping AB, org.nr. 556710-6611, med adressen Teknikringen 20, 583 30 Linköping, Sverige
 • Castellum Mälardalen AB, org.nr. 559292-6678, med adress Box 1187, 721 29 Västerås